polityka prywatności

polityka prywatności

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez  DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów, w celu przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, w zakresie mojego imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail.

Jestem świadomy/świadoma, że: podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, a udzieloną zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie

Jestem świadomy/świadoma, że wycofanie udzielonej przeze mnie zgody nie wypłynie na zgodność przetwarzania z prawem, jakie miało miejsce przed wycofaniem zgody (wycofanie zgody nie powoduje skutków prawnych wstecz).

Klauzula informacyjna:

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), niniejszym informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów.
2. Pana/Pani dane będą przetwarzane wyłącznie w celu:
- Przygotowania i udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość w związku z udzieloną zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie lub wycofania udzielonej zgody;
- Archiwalnych (dowodowych) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, który jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez  DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów (na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji tego celu przez Tonery DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów
3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom, którym  DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów. powierzyła do przetwarzania dane osobowe na podstawie umów oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
4. Posiada Pan/Pani prawo żądania od DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów dostępu do danych, które Pana/Pani dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
5. Posiada Pan/Pani uprawnienie do cofnięcia zgody udzielonej na przetwarzanie danych (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
6. Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania może utrudnić lub uniemożliwić reakcję  DMD S.C. Staroniwska 41 B, 35-101 Rzeszów na przesłaną wiadomość.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


Masz pytania?
Zapraszamy do kontaktu